राज्य शासनांने राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती संदर्भात घेतला मोठा निर्णय ! GR निर्गमित दि.17.04.2023

Spread the love

राज्य शासन सेवेतील संशोधन अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी गट ब राजपत्रित या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात आलेली पदोन्नती नियमित करण्याबाबत राज्य शासनांच्या नियोजन विभागांकडून दि.14 एप्रिल 2023 रोजी महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .

अर्थ व सांख्यिकी संचालनाच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक संशोधन अधिकारी गट ब अराजपत्रित संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना संशोधन अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी गट ब राजपत्रित या पदावर सदर वरील नमुद शासन निर्णयानुसार तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात आलेली पदोन्नती नियमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती .

यानुसार सदर शासन निर्णयानुसार राज्यातील एकुण 23 सहाययक संशोधन अधिकारी यांना संशोधन अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी गट ब राजपत्रित या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात आली होती . महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिनांक 03.04.2023 च्या पत्राद्वारे संशोधन अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी गट ब राजपत्रित या पदाच्या सन 2015 च्या निवडसूचीत पदोन्नीस पात्र अधिकाऱ्यांचा नावांचा समावेश करण्याच्या शासन प्रस्तावास मान्यता देण्यात आलेली आहेत .

यामध्ये एकुण अर्थ व सांख्यिकी संचालनायाच्या आस्थापनेवरील संशोधन अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी गट ब राजपत्रित या पदाचा सन 2015 च्या निवडसुचीतील शासन निर्णयांमध्ये नमुद 17 अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यास आयोगाची सहमती असल्याने सदर कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरुपी पदोन्नती मिळालेली आहे .

यानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दि.03.04.2023 च्या पत्राद्वारे मान्यता विचारात घेता संशोधन अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी गट ब राजपत्रित या पदावरील तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात आलेली पदोन्नती नियमित करण्यात येत आहेत .

नियमित पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांचे नावे व या संदर्भातील नियोजन विभागाकडून दि.17.04.2023 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला सविस्तर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्याकरीता खालील लिंकवर क्लिक करावे .

पदोन्नती शासन निर्णय

Leave a Comment