शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरती संदर्भातील अधिसूचना बाबत , महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित ; GR दि.29.04.2024

Marathipepar प्रणिता पवार प्रतिनिधी [ Teaching & Non Teaching Employee Recruitment Adhisudhana related Shasan Nirnay ] : मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशास अनुसरुन शासन परिपत्रक , दिनांक 01 डिसेंबर 2022 नुसार दिलेली स्थगिती रद्द करुन त्या अनुषंगाने अनुसरावयाच्या कार्यपद्धती बाबत सूचना निर्गमित करणेबाबत , राज्य शासनांच्या शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागांकडून दिनांक 29 एप्रिल 2024 रोजी … Read more

राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना बचत निधी लाभ प्रदानाचे जानेवारी ते डिसेंबर 2024 कालावधीतील परिगणितीय तक्ते , बाबत महत्वपुर्ण GR !

Marathipepar प्रणित पवार प्रतिनिधी [ State Employee January To December Period GIS Pariganitiy Takte GR ] : राज्यातील शासकीय कर्मचारी यांना गट विमा योजना 1982 बचत निधीच्या लाभ द्यावयाच्या अनुषंगाने प्रदानाचे परिगणितीय तक्ते ( दि.01 जानेवारी 2024 ते दिनांक 31 डिसेंबर 2024 कालावधीकरीता ) बाबत महत्वपुर्ण शासन निर्णय वित्त विभाग मार्फत दिनांक 31.01.2024 रोजी निर्गमित … Read more

राज्य वेतन सुधारणा समिती , अहवाल खंड -2 मधील शिफारशीच्या अनुषंगाने स्वीकृत वेतनस्तरविषयक वेतननिश्चितीसंबंधी शासन निर्णय निर्गमित , GR दि.30.04.2024

Marathipepar प्रणित पवार प्रतिनिधी [State Veatan Sudharana samiti Shasan Nirnay ] : राज्य वेतन सुधारणा समिती 2017 च्या अहवाल खंड – 2 मधील शिफारशीच्या अनुषंगाने स्वीकृत वेतनस्तरविषयक वेतननिश्चिती संबंधी स्पष्टीकरण संदर्भात राज्य शासनांच्या ग्राम विकास विभागांकडून दिनांक 30.04.2024 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे . राज्य वेतन सुधारणा समिती , 2017 च्या … Read more

राज्य कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सेवानिवृत्ती उपदानाची ( gratuity ) किती रक्कम मिळते ? जाणून घ्या पात्रता व सुत्र !

Marathipepar प्रणिता पवार प्रतिनिधी [ gratuity Calculation & eligibility ] : राज्यातील जुनी पेन्शन धारकांना सेवानिवृत्तीनंतर सेवानिवृत्ती उपदान मिळते , तर राज्य शासनांने नुकेतचे जाहीर केल्यानुसार सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजना अंतर्गत सर्वच अधिकरी / कर्मचारी सेवानिवृत्ती उपदानाची रक्कम प्राप्त होणार आहे . राज्य कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर जी एकरकमी उपदानाची रक्कम अदा करण्यात येते , त्यास सेवानिवृत्ती … Read more

अधिकारी / कर्मचारी यांना पदोन्नती देणे करीता विभागीय पदोन्नती समिती गठित करणेबाबत शासन‍ निर्णय निर्गमित ;  GR दि.29.04.2024

Marathipepar प्रणिता पवार प्रतिनिधी [ Pramotion Committee shasan Nirnay ] : राज्यातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देणेसंदर्भात विभागीय पदोन्नती समिती गठित करणे संदर्भात राज्य शासनांच्या दिव्यांग कल्याण विभागांकडून दिनांक 29 एप्रिल 2024 रोजी महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे . राज्य शासन सेवा मध्ये पदोन्नतीकरीता पात्र असणाऱ्या शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना पदोन्नती देणे … Read more

राज्य निवृत्तीवेतनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतन धारकांच्या निवृत्तीवेतन / कुटंबनिवृत्ती वेतनांमध्ये वाढ करणे संदर्भात महत्वपुर्ण शासन निर्णय !

Marathipepar प्रणित पवार प्रतिनिधी [ Pension & Family Pension Increase Shasan Nirnay ] : राज्य निवृत्तीवेतन धारक व कुटुंबनिवृत्तीवेतन धारकांच्या निवृत्तीवेतन / कुटुंब निवृत्ती वेतनांमध्ये वाढ करणे संदर्भात राज्य शासनांच्या वित्त विभागांकडून दिनांक 16.01.2024 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण / GR निर्गमित करण्यात आलेला आहे . सदर शासन निर्णयानुसार वय वर्षे 80 वर्षे व त्यावरील राज्यातील शासकीय … Read more

राज्यातील वेतनत्रुटी असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार , दि.01.01.2016 पासुन सुधारित वेतनश्रेणीचा लाभ !

Marathipepar संगिता पवार प्रतिनिधी [ State Employee Vetantruti Update ] : सातव्या वेतन आयोगानुसार ज्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणींमध्ये त्रुटी आढळून आलेल्या आहेत , अशा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीमध्ये सुधारणा करणेबाबत , राज्य शासनांकडून दिनांक 16.03.2024 रोजी वेतनत्रुटी निवारण समितीचे गठण करण्यात आलेले आहेत . यांमध्ये ज्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या वेतनांमध्ये त्रुटी आहेत ,अशा पदांना सातव्या वेतन … Read more

अर्जित रजा रोखीकरण संदर्भात अत्यंत महत्वपुर्ण सुधारित शासन निर्णय (GR) ;

Live Marathipepar प्रणिता पवार प्रतिनिधी [ Arjit Raja Rokhikaran Sudharit Shasan Nirnay ] : राज्यातील कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजेचे रोखीकरण हे सुधारित वेतन संरचना नुसार करणे बाबत राजय शासनांच्या शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग मार्फत दिनांक 04 मे 2022 रोजी सुधारित GR निर्गमित करण्यात आलेला आहे . वित्त विभागांकडून दिनांक 15 जानेवारी 2001 रोजी निर्गमित करण्यात … Read more

राज्य कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना दि.01.01.2024 पासून लागु झाल्याने , करावयाची वेतननिश्चितीचे प्रपत्र !

Marathipepar प्रणिता पवार प्रतिनिधी [ State Employee Sudharit Ashwasit Pragati Yojana Prapatra ] : राज्यातील कर्मचाऱ्यांना 2 लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना दिनांक 01 जानेवारी 2024 पासून लागु झालेली आहे , तर शालेय शिक्षण विभागातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सुधारित आश्वासित प्रगती योजना ही शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शा.नि.क्र.वेतन 2019/प्र.क्र48/ टिएनटी – 3 दिनांक 14 … Read more

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (PF Update) : पीएफ खात्यांमधील पैसे काढणेबाबत नियमांमध्ये बदल ; जाणून घ्या सविस्तर !

Marathipepar प्रणिता पवार प्रतिनिधी [ PF Withdrawn Update ] : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी खात्यांमध्ये कर्मचारी विशिष्ट रक्कम दरमहा ( कर्मचाऱ्यांच्या मनाप्रमाणे ) गुंतवणुक करण्यात येते . नुकतेच कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी खात्यावरील व्याजदरांमध्ये वाढ लागु करण्यात आलेली आहे . चालु आर्थिक वर्षाकरीता 8.25 टक्के इतका व्याजदर लागु करण्यात आलेला आहे . कर्मचाऱ्यांना काही विशिष्ट … Read more