राज्य कर्मचाऱ्यांना आगाऊ वेतनवाढी मंजुर करणे संदर्भात राज्य शासनांकडून शासन निर्णय निर्गमित ! GR दि.18.04.2023

राज्य वेतन सुधारणा समिती 2008 अतिउकृष्ट कामाकरीता आगाऊ वेतनवाढी मंजूर करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय हा राज्यातील कार्यरत जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना लागु करणेबाबत , ग्राम विकास विभाागाकडून सुधारित / महत्वपुर्ण GR राज्य दि.18.04.2023 रोजी निर्गमित झालेला आहे . ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग , शासन आदेश दि.12.06.2008 नुसार राज्यातील जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना माहे ऑक्टोबर … Read more