अखेर राज्य कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता / DA फरक  अदा करण्यासाठी अनुदान वितरण करणेबाबत , शासन निर्णय निर्गमित ! GR दि.04.05.2023

Spread the love

मराठी पेपर , संगिता पवार प्रतिनिधी : सन 2023-24 या आर्थिक वर्षात माहे एप्रिल 2023 ते जून 2023 चे वेतन , अतिरिक्त कार्यभार , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत राज्य शासनांच्या अल्पसंख्याक विकास विभागांकडून दि.04.05.2023 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण GR निर्गमित करण्यात आलेला आहे .

राज्य शासन सेवेतील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतन या बाबीकरीता माहे एप्रिल 2023 ते जुन 2023 चे वेतन व वेतनावरील बाबीकरीता अनुदान उपलब्ध करुन देण्याबाबत सहपत्र शासनास विनंती करण्यात आलेली होती . त्यानुसार सन 2023-24 या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पित केलेल्या निधीपैकी बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध असलेल्या निधी मधून महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग मुंबई या कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतन या बाबीकरीता माहे एप्रिल ते जून 2023 चे वेतन व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करण्याची बाब राज्य शासनाच्या विचाराधीन होती .

हे पण वाचा : राज्यातील या कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू GR दि.04.05.2023

यानुसार महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग , मुंबई या कार्यालयासाठी सन 2023-24 या आर्थिक वर्षात माहे एप्रिल 2023 ते माहे जून 2023 चे वेतन व वेतनावरील बाबींकरीता एकुण 9,20,900/- इतके अनुदान या उद्दिष्टाखाली मुंबई यांच्याकडे वित्त विभागाच्या अटी व शर्तीनुसार माहे माच्र 2023 चे वेतन , महागाई भत्ता फरक मार्च 2023 व वेतनावरील बाबींकरीता 10 टक्के नुसार वितरीत निधी बिम्स प्रणालीनुसार उपलब्ध करुन देण्यास राज्य शासनांकडून मंजुरी देण्यात आलेली आहे .

सदर तरतुद सचिव महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग , मुंबई यांच्याकडे सुपुर्द करण्यास देत असून याकरीता अवर सचिव महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग मुंबई हे आहरण व संवितरण अधिकारी तर सचिव महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग मुंबई हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील असा आदेश सदर निर्णयान्वये देण्यात आलेला आहे .

हे पण वाचा : सरकारी कर्मचाऱ्यांना 5 दिवसांचा होणार आठवडा , जाणून घ्या आत्ताची मोठी अपडेट !

या संदर्भातील अल्पसंख्याक विकास विभागांकडून दि.04 मे 2023 रोजी निर्गमित झालेला सविस्तर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करावे .

शासन निर्णय

शासकीय कर्मचारी , शासन निर्णय यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा

Leave a Comment