पेन्शन प्रस्ताव : राज्य कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लागु करण्याचे सुत्र झाले निश्चित , पेन्शन प्रस्ताव पाहा सविस्तर !

मराठी पेपर ,प्रणिता पवार : राज्यातील कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लागु करण्यााबाबत समन्वय समितीने अभ्यास समितीस पेन्शन प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे , सदर प्रस्तावांमध्ये जुनी पेन्शनेचे सुत्र , जुनी पेन्शन प्रमाणे लाभ अनुज्ञेय केल्यास होणारे सकारात्मक परिणाम , सरकारच्या आर्थिक भाराचा वस्तुनिष्ठ विचार , वेतनावरील खर्च , जुनी पेन्शन व नविन पेन्षन योजना या योजनेत सहभागी … Read more

शासकीय कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन / रुग्णता निवृत्तीवेतन लाभ घेण्यासंदर्भात अत्यंत महत्वपुर्ण सुचना निर्गमित ! GR निर्गमित !

राज्य शासन सवेत सन 2005 नंतर रुजु झालेल्या कर्मचाऱ्यांना कुटुंबनिवृत्तीवेतन / रुग्णता निवृत्तीवेतन त्याचबरोबर सेवानिवृत्ती उपदान लागु करणे संदर्भात राज्य शासनाच्या वित्त विभागांकडून दि.31 मार्च 2023 रोजी शासन निर्णयान्वये महत्वपुर्ण सुचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत . केंद्र सरकारच्या Central Civil Services ( Implemendation Of National Pension System ) Rules 2023 दि.30.03.2021 अन्वये केंद्र शासनाच्या सेवेतील … Read more