राज्य निवृत्तीवेतनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतन धारकांच्या निवृत्तीवेतन / कुटंबनिवृत्ती वेतनांमध्ये वाढ करणे संदर्भात महत्वपुर्ण शासन निर्णय !

Marathipepar प्रणित पवार प्रतिनिधी [ Pension & Family Pension Increase Shasan Nirnay ] : राज्य निवृत्तीवेतन धारक व कुटुंबनिवृत्तीवेतन धारकांच्या निवृत्तीवेतन / कुटुंब निवृत्ती वेतनांमध्ये वाढ करणे संदर्भात राज्य शासनांच्या वित्त विभागांकडून दिनांक 16.01.2024 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण / GR निर्गमित करण्यात आलेला आहे . सदर शासन निर्णयानुसार वय वर्षे 80 वर्षे व त्यावरील राज्यातील शासकीय … Read more

राज्य कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन / रुग्णता निवृत्तीवेतनचा लाभ घेण्यासाठी या तारखेपर्यंतचा सादर करावा लागेल विकल्प ! अन्यथा मिळणार नाही लाभ !

राज्य शासन सेवेतील सन नोव्हेंबर 2005 नंतर रुजु झालेल्या कर्मचाऱ्यांना कुटुंबनिवृत्तीवेतन व रुग्णता निवृत्तीवेतन योजनेचा लाभ घेण्याकरीता विकल्प नमुना भरुन कार्यालय प्रमुखांकडे सादर करण्याच्या महत्वपुर्ण सुचना राज्य शासनांच्या वित्त विभागांकडून देण्यात आलेल्या आहेत . सदर निर्णयान्वये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन ( NPS )योजनेमध्ये सध्या कार्यरत असणारे अथवा यापुढे शासन सेवेत नियुक्त होणारे कर्मचारी यांनी त्यांचा सेवेत असताना … Read more

शासकीय कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन / रुग्णता निवृत्तीवेतन लाभ घेण्यासंदर्भात अत्यंत महत्वपुर्ण सुचना निर्गमित ! GR निर्गमित !

राज्य शासन सवेत सन 2005 नंतर रुजु झालेल्या कर्मचाऱ्यांना कुटुंबनिवृत्तीवेतन / रुग्णता निवृत्तीवेतन त्याचबरोबर सेवानिवृत्ती उपदान लागु करणे संदर्भात राज्य शासनाच्या वित्त विभागांकडून दि.31 मार्च 2023 रोजी शासन निर्णयान्वये महत्वपुर्ण सुचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत . केंद्र सरकारच्या Central Civil Services ( Implemendation Of National Pension System ) Rules 2023 दि.30.03.2021 अन्वये केंद्र शासनाच्या सेवेतील … Read more